Anunţ publicitar al Statului Român in ziarele mari ale lumii:

Cine a putut, ştiut şi vrut a plecat.

Avem nevoie de ajutor!
Plătim la nivelul pieţei.
Preferăm vorbitori de Româna!

______________________________


poante § intelart § cafeneaua
© 2005
cel mai vechi blog peromaneste

19.8.05

Legea Republicii Moldova nr.173-XVI din 22.07.2005

Legea Republicii Moldova nr.173-XVI din 22.07.2005 cu privire la prevederile de baza ale statutului juridic special al localitatilor din stanga Nistrului (Transnistria), aparuta deja si in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Aceasta este varianta oficiala finala.


Monitorul Oficial al R.Moldova nr.101-103/478 din 29.07.2005
 
                * * *
 
  Călăuzindu-se de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, în
scopul  întăririi  unităţii  poporului,  restabilirii  integrităţii
teritoriale a statului, creării spaţiilor juridic, economic, de apărare,
social, vamal, umanitar şi a altor spaţii unice, precum şi al asigurării
păcii  civice, încrederii, înţelegerii reciproce şi concordiei în
societate,  stabilităţii, securităţii şi dezvoltării democratice a
statului;
  Bazîndu-se pe respectarea supremaţiei legii, a drepturilor omului şi
minorităţilor naţionale şi fiind convins că reglementarea politică a
problemei transnistrene poate fi realizată doar în baza unei soluţii
paşnice, care să excludă acţiunile militare şi alte acţiuni de forţă,
precum şi pe principiile democratizării şi demilitarizării Transnistriei;
  Sprijinindu-se  pe eforturile colective depuse de  comunitatea
internaţională în vederea realizării de către Republica Moldova a
reintegrării sale teritoriale, a unităţii civice şi a asigurării
accesului întregii populaţii a ţării la instituţiile democratice în
vigoare;
  Luînd în considerare  necesitatea  de  a  acorda  populaţiei
Transnistriei  asistenţă  umanitară, politică, social-economică  şi
juridică în vederea depăşirii urmărilor conflictului,
  Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
  Art.1. - (1) Întru realizarea politicii de reintegrare a Republicii
Moldova, sprijinindu-se pe Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova
nr.117-XVI din 10 iunie 2005, procesul de negocieri cu Transnistria se
desfăşoară în vederea atingerii scopurilor de democratizare şi de
demilitarizare a Transnistriei.
  (2) După îndeplinirea condiţiilor privind demilitarizarea, stipulate
în Hotărîrea Parlamentului nr.117-XVI din 10 iunie 2005, în special a
celor referitoare la onorarea de către Federaţia Rusă a obligaţiilor
asumate la Summit-ul OSCE de la Istanbul (1999) privind evacuarea
integrală, urgentă şi transparentă a trupelor şi armamentului de pe
teritoriul Republicii Moldova, şi după formarea, în Transnistria, a unui
sistem al puterii alese în mod democratic, procesul de negocieri se
desfăşoară pentru elaborarea în comun şi adoptarea Legii organice a
Republicii  Moldova  cu privire la statutul juridic  special  al
Transnistriei.
 
  Art.2. - Drept bază pentru elaborarea şi adoptarea Legii Republicii
Moldova cu privire la statutul juridic special al Transnistriei vor
servi principalele prevederi ale prezentei legi.
 
  Art.3. - (1) În componenţa Republicii Moldova se va constitui
unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special Transnistria.
  (2) Transnistria este parte componentă inalienabilă a Republicii
Moldova şi, în limita împuternicirilor stabilite de Constituţia şi alte
legi ale Republicii Moldova, soluţionează problemele date în competenţa
ei.
  (3) Pot intra în componenţa Transnistriei sau ieşi din componenţa ei
localităţile din stînga Nistrului în baza referendumurilor locale
organizate în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.


Nota Bene: Acest Articol 3 este conditionat sau nu de indeplinirea
punctului 2 de la Articolul 1?


Art.4. - (1) Organul reprezentativ al Transnistriei este Consiliul
Suprem. Consiliul Suprem este organul suprem al puterii legislative al
Transnistriei cu drept de a adopta legi de importanţă locală şi alte
acte normative în limita competenţei sale.
  (2) Consiliul  Suprem este ales în baza unor alegeri libere,
transparente şi democratice. Pregătirea şi desfăşurarea alegerilor în
Consiliul Suprem al Transnistriei de legislatura I-a se vor face, cu
acordul OSCE, de către Comisia Electorală Internaţională sub mandatul
OSCE, cu monitorizarea Consiliului Europei şi în conformitate cu
legislaţia Republicii Moldova. Temei pentru desfăşurarea alegerilor
libere şi democratice îl constituie realizarea condiţiilor privind
democratizarea şi demilitarizarea Transnistriei, adoptate prin Hotărîrea
Parlamentului Republicii Moldova nr.117-XVI din 10 iunie 2005.
  (3) Consiliul Suprem al Transnistriei adoptă Legea fundamentală a
Transnistriei.


Nota Bene: Asta este echivalent cu adoptarea unei constitutii si
deschiderea caii pentru independenta Transnistriei pe fundatii democratic-
europene si, la prima vedere, ne-ruse.

(4) Legea fundamentală a Transnistriei, modificările şi completările
operate în ea nu pot contraveni Constituţiei Republicii Moldova.
  (5) Împuternicirile Consiliului Suprem al Transnistriei, precum şi
funcţiile organului executiv al Transnistriei se stabilesc în baza
procesului de negocieri în conformitate cu art.1 alin.(2) şi art.4
alin.(2) din prezenta lege.
 
  Art.5. - Judecătoriile, organele procuraturii, Direcţia Serviciului
de  Informaţii şi Securitate şi Direcţia Afacerilor Interne  ale
Transnistriei sînt părţi componente ale sistemului unic de instanţe
judecătoreşti şi ale sistemului unic de organe de drept ale Republicii
Moldova şi îşi desfăşoară activitatea de înfăptuire a justiţiei, de
asigurare a ordinii de drept şi a securităţii statului în baza
legislaţiei Republicii Moldova.
 
  Art.6. - (1) Transnistria are simbolurile sale, care se aplică
deopotrivă cu simbolurile Republicii Moldova.
  (2) Limbile oficiale în Transnistria sînt limba moldovenească, în
baza grafiei latine, limbile ucraineană şi rusă. Republica Moldova
garantează funcţionarea şi altor limbi pe teritoriul Transnistriei.
  (3) În Transnistria, lucrările de secretariat şi corespondenţa cu
autorităţile publice ale Republicii Moldova, cu întreprinderile, cu
organizaţiile şi cu instituţiile situate în afara Transnistriei se ţin
în limba moldovenească, în baza grafiei latine, şi în limba rusă.
 
  Art.7. - Transnistria, în persoana puterilor ei legislativă şi
executivă şi a organelor administraţiei locale, respectă pe teritoriul
său Constituţia, alte legi şi acte normative ale Republicii Moldova,
îndeplineşte programele naţionale de dezvoltare social-economică şi
culturală.
 
  Art.8. - Transnistria soluţionează de sine stătător, în interesul
întregii populaţii, problemele ce ţin de dezvoltarea juridică, economică
şi socială date în competenţa ei de Constituţia şi de alte legi ale
Republicii Moldova şi de legislaţia Transnistriei.
 
  Art.9. - Transnistria are dreptul să stabilească şi să întreţină, în
modul prevăzut de legislaţia Republicii Moldova, relaţii externe în
domeniile economic, tehnico-ştiinţific şi umanitar.
 
  Art.10. - Pămîntul, apele, subsolul, regnul vegetal şi cel animal,
alte  resurse  naturale aflate pe teritoriul  Transnistriei  sînt
proprietate a întregului popor al Republicii Moldova, constituind,
totodată, baza economică a Transnistriei.
 
  Art.11. - Delimitarea  atribuţiilor  între autorităţile  publice
centrale ale Republicii Moldova şi autorităţile Transnistriei se va face
în baza Legii Republicii Moldova cu privire la statutul juridic special
al Transnistriei şi în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
 
  Art.12. - Adoptarea Legii Republicii Moldova cu privire la statutul
juridic special al Transnistriei va fi însoţită de adoptarea unui sistem
de garanţii interne care va fi format în baza procesului de negocieri,
în conformitate cu art.1 alin.(2) şi art.4 alin.(2) din prezenta lege.
 
  Art.13. - Modificările şi completările la prezenta lege se adoptă cu
votul a trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi în Parlamentul
Republicii Moldova.
 
  PREŞEDINTELE
  PARLAMENTULUI                Marian LUPU
 
  Chişinău, 22 iulie 2005.
  Nr.173-XVI.

__________
Legile Republicii Moldova
173/22.07.2005 Lege cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor din stînga Nistrului (Transnistria) //Monitorul Oficial 101-103/478, 29.07.2005

Submisa sa E. Cretu cu note peromaneste

Da click aici ca sa vezi totul!

Niciun comentariu:

Google
 

Postări populare