Anunţ publicitar al Statului Român in ziarele mari ale lumii:

Cine a putut, ştiut şi vrut a plecat.

Avem nevoie de ajutor!
Plătim la nivelul pieţei.
Preferăm vorbitori de Româna!

______________________________


poante § intelart § cafeneaua
© 2005
cel mai vechi blog peromaneste

27.3.06

Dosariada
Ordonanta de urgenţă nr. 16 din 22/02/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 187/1999 (Legea "Ticu") privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 182 din 27/02/2006 Intrare in vigoare: 27/02/2006


Guvernul României adoptă prin ordonanţă de urgenţă:

"LEGE
privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea
poliţiei politice comuniste
"2. Preambulul legii va avea următorul cuprins:
"În perioada de dictatură comunistă, cuprinsă între 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, Partidul Comunist Român a exercitat, în special prin organele securităţii statului, parte a poliţiei politice, o permanentă teroare împotriva cetăţenilor ţării, drepturilor şi libertăţilor lor fundamentale. Aceasta îndreptăţeşte accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei politice comuniste, în condiţiile prezentei legi."
3. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Orice cetăţean român sau cetăţean străin care după 1945 a avut cetăţenie română, precum şi orice cetăţean al unei ţări membre a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord au dreptul de acces la propriul dosar întocmit de poliţia politică comunistă, precum şi la alte documente şi informaţii care privesc propria persoană, în conformitate cu prevederile legii privind protejarea informaţiilor care privesc siguranţa naţională. De acelaşi drept beneficiază şi orice cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, începând cu data integrării României în Uniunea Europeană, în conformitate cu prevederile legii privind protejarea informaţiilor care privesc siguranţa naţională. Acest drept se exercită la cerere şi constă în studierea nemijlocită a dosarului, eliberarea de copii de pe actele dosarului şi de pe alte înscrisuri care privesc propria persoană."
4. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Accesul vizează toate tipurile de informaţii strânse de organele care au desfăşurat activităţi cu caracter de poliţie politică în timpul regimului comunist, indiferent de suportul pe care se află acestea, precum hârtie, microfilm, dischetă, bandă audio sau video."
5. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:
"(2) Totodată persoana, subiect al unui dosar din care rezultă că a fost urmărită de organele securităţii statului, are dreptul, la cerere, să afle identitatea agenţilor şi a colaboratorilor care au contribuit cu informaţii la completarea acestui dosar, numai dacă aceştia pot fi stabiliţi cu certitudine.
(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) beneficiază soţul supravieţuitor şi rudele până la gradul al patrulea inclusiv ale persoanei decedate, în afară de cazul în care aceasta a dispus altfel."
6. La articolul 2, partea introductivă şi literele e), f), g), i), î), k), n), r), s), ş) şi t) vor avea următorul cuprins:
"Art. 2. - Pentru a asigura dreptul de acces la informaţie, orice cetăţean român, cu domiciliul în ţară sau în străinătate, precum şi presa scrisă şi audiovizuală, partidele politice, organizaţiile neguvernamentale legal constituite, autorităţile şi instituţiile publice au dreptul de a fi informate, la cerere, în legătură cu calitatea de agent sau de colaborator al poliţiei politice a candidaţilor la alegerile prezidenţiale, precum şi a persoanelor care ocupă următoarele demnităţi sau funcţii:
.....................................................................................e) prefect, subprefect, director în prefectură, secretar general al consiliului judeţean şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, primar, viceprimar, consilier judeţean, consilier în Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consilier local, şefii serviciilor publice deconcentrate în judeţe;
f) directorul şi adjuncţii săi, conducătorii structurilor judeţene de la Serviciul Român de Informaţii, directorul şi adjuncţii săi de la Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
g) inspector general al poliţiei, inspector general adjunct, director general, director, şef de serviciu şi şef de birou la nivel central şi judeţean, precum şi ceilalţi ofiţeri şi subofiţeri angajaţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor;
............................................................................................i) judecătorii şi magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională, procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi din cadrul Departamentului Naţional Anticorupţie, judecătorii, procurorii şi prim-grefierii de la instanţele şi parchetele civile şi militare, avocaţii şi notarii publici;
î) personalul diplomatic şi consular;
............................................................................................k) preşedinte şi preşedinte de secţie la Consiliul Legislativ, membrii Consiliului Legislativ, persoane cu funcţii de conducere din Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi din Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, preşedinţii şi membrii Consiliului Concurenţei, ai Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, ai Institutului Naţional de Statistică şi ai Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
............................................................................................n) membru în consiliile de administraţie ale societăţilor publice de radio şi de televiziune, acţionar, administrator, director, redactor-şef, redactor în serviciile publice ori private de televiziune, radio sau presa scrisă, analişti politici şi asimilaţii acestora, după caz;
............................................................................................r) rectorul, prorectorii, secretarul ştiinţific al senatului universitar, decanii, prodecanii, secretarii ştiinţifici de facultate şi şefii de catedră din instituţiile de învăţământ superior de stat şi private;
s) inspector general sau adjunct, inspector de specialitate al inspectoratului şcolar judeţean, director de liceu ori de grup şcolar, precum şi director în instituţiile de cultură, la nivel naţional, judeţean, municipal şi local;
ş) preşedinte, vicepreşedinte, secretar general şi ceilalţi membri ai organelor de conducere statutare ale partidelor politice, la nivel naţional, judeţean şi local, sau ai unei organizaţii neguvernamentale şi asimilaţii acestor funcţii;
t) personalul militar şi civil cu funcţii de conducere din Ministerul Apărării Naţionale şi din statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, conform nomenclatoarelor de funcţii, precum şi comandanţii de unităţi sau echivalente;"
7. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Persoanele care candidează pentru funcţia de Preşedinte al României sunt obligate să facă o declaraţie autentică, pe propria răspundere, privind apartenenţa sau neapartenenţa ca agent sau colaborator al poliţiei politice comuniste. Declaraţiile pe propria răspundere se depun la Biroul Electoral Central, care, în termen de 24 de ore de la înregistrare, le înaintează Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.
(2) În acest caz, verificarea se face din oficiu, urmând ca decizia să fie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi comunicată presei cel târziu cu 7 zile înaintea datei alegerilor.
(3) Decizia se poate ataca cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 24 de ore de la publicare. Recursul se soluţionează cu prioritate, în 48 de ore de la sesizare. Decizia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
8. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:
"Art. 31. - (1) Persoanele care au fost alese sau numite în una dintre demnităţile ori funcţiile prevăzute la art. 2 sunt obligate să facă o declaraţie autentică, pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, privind apartenenţa sau neapartenenţa ca agent ori colaborator al poliţiei politice comuniste. Verificarea se face din oficiu pentru persoanele care au fost alese sau numite în demnităţile ori în funcţiile prevăzute la art. 2 lit. a)-f), inclusiv pentru cele aflate în exerciţiul respectivelor demnităţi sau funcţii la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2006.
(2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se va depune, în plic închis, la şeful instituţiei care numeşte sau la instituţia care validează alegerea, după cum urmează:
a) deputaţii şi senatorii, precum şi secretarii generali şi secretarii generali adjuncţi ai Camerelor Parlamentului, directorii departamentelor celor două Camere - la preşedintele Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului României;
b) membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, secretarul general, secretarii generali adjuncţi din Guvern şi din ministere, consilierii de stat şi personali ai primului-ministru, prefecţii şi subprefecţii, directorii generali şi directorii din Cancelaria Primului-Ministru, Secretariatul General al Guvernului, precum şi cei din ministere şi asimilaţii acestor funcţii - la primul-ministru;
c) consilierii prezidenţiali şi de stat din Administraţia Prezidenţială - la Preşedintele României;
d) director în prefectură, şefii serviciilor publice deconcentrate în judeţe - la prefect;
e) consilier judeţean, consilier în Consiliul General al Municipiului Bucureşti, secretar general al consiliului judeţean şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti - la preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarul general al Municipiului Bucureşti;
f) primar, viceprimar, consilier municipal şi local - la primar;
g) directorul şi adjuncţii săi, conducătorii structurilor judeţene de la Serviciul Român de Informaţii, directorul şi adjuncţii săi de la Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor - la şeful instituţiei din care fac parte aceştia.peromaneste: Atat romanii cat si strainii vor avea acces la dosarele lor si la cele ale persoanelor publice din categoriile profesionale mai sus mentionate. Dl. Ticu Dumitrescu va conduce CNSAS, institutia prin care se va derula acest proces de acces la dosare.

Mai intai, bravo celor de la putere care au mai miscat un pic masinaria dosarelor! Ramane acum sa vedem daca noul CNSAS va fi mai eficient ca pana acum in curatarea societatii romanesti de relele-i ce o apasa. In paranteza fie spus, prespupunand ca accesul va fi intr-adevar liber si oamenii vor afla, ce se va intampla? Daca sunt prea multi turnatori printre noi si mai ales la putere, n-ar fi de mirare sa devina si conditia de turnator la securitate identica cu aceea de curvar. Lumea in general stie de curvari, stie ca a curvasari nu-i bine, insa, mai ales despre barbati, spune: Baiat destept, i-a tras-o! In alte cuvinte, fara o lege a lustratiei, ma tem ca a fi (fost) turnator la securitate va ajunge inca unul din viciile acceptate.


Da click aici ca sa vezi totul!

18 comentarii:

Anonim spunea...

reactiile unora la ordonanta


Ticu Dumitrescu, presedintele CNSAS

"Cei care se retrag pot fi inlocuiti"

"In discutiile care au avut loc, eu am cerut ca toti ofiterii SRI sa fie verificati. In conditiile actuale, macar directorii judeteni sa fie verificati. Oricum, cei care se retrag pot fi inlocuiti, intrucat in 16 ani serviciile si-au creat mii de ofiteri tineri mult mai bine pregatiti si cu o alta mentalitate decat cei formati in perioada comunista."

Marius Oprea, consilierul premierului pe probleme de securitate

"Se retrag pentru ca oricum ar fi fost demisi"

"Modificarile aduse Legii Ticu constituie un prim pas, pentru ca, pe de o parte, acesti ofiteri de la conducerea directiilor teritoriale SRI sunt supusi controlului, iar pe de alta parte, si ofiterii activi a caror activitate nu face obiectul verificarilor CNSAS, in cazul in care se constata ca au facut politie politica in trecut, se solicita demiterea lor din functie. Ba mai mult, dosarele acestora sunt trimise la Parchet, pentru ca la intrarea in SRI au dat o declaratie ca nu au facut politie politica. In ceea ce priveste decizia unor directori judeteni din SRI de a se retrage, este normal ca ei sa recurga la aceasta solutie, pentru ca odata ce s-au retras, nu mai fac obiectul verificarilor. Ei se retrag pentru ca oricum ar fi fost demisi."

Radu Stroe (PNL), presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul SRI

"Este o masura corecta"

"Modificarile aduse la Legea Ticu constituie un fapt imbucurator. Este o masura corecta, buna, pozitiva, care speram ca va avea efecte benefice atat la nivelul societatii, cat si al SRI. De altfel, initial, s-a pus problema verificarii si ofiterilor din structurile inferioare, nu numai a sefilor de directii judetene."

Zoe Petre, analist politic

"Este vorba despre o curatenie de primavara"

"Nu este vorba despre un cutremur provocat de modificarile Legii Ticu, ci este vorba despre o curatenie de primavara. Iar daca sefii directiilor teritoriale ale SRI se retrag din functie, inseamna ca stiu ei de ce-o fac. Se stie ca in structurile judetene este o atmosfera sinistra, diferita de cea din Bucuresti, unde este un mediu mai scuturat. In ceea ce priveste problema inlocuirii in functie a celor care s-au retras, societatea trebuie sa fie foarte atenta si sa nu acorde cecuri in alb niciunei persoane. Pentru ca si tinerii au fost instruiti tot de cei cu vechime in sistem, ceea ce face ca tineretea sa nu fie o virtute in acest caz."

Catalin Harnagea, fost director al SIE

"CNSAS n-o sa poata face fata cererilor"

"E un lucru bun, pentru ca noua formula a legii o sa termine cu suspiciunile despre o persoana sau alta. Ce e rau e ca CNSAS n-o sa poata face fata cererilor si nici n-o sa aiba fizic numarul de angajati care sa verifice dosarele. Raspunsurile o sa soseasca ca si pana acum, tarziu, dupa sase luni, sau chiar un an."

Mihai Pelin, scriitor

"Vor continua reglarile de conturi de ordin personal"

Mihai Pelin considera ca indiferent de modificarile care au fost aduse Legii privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitatii ca politie politica activitatea Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) nu se va imbunatati. Prin schimbarea componentei Colegiului CNSAS, Pelin crede ca "vor continua reglarile de conturi de ordin personal", intre membrii acestei institutii, asa cum s-a intamplat si in trecut, fapt ce a condus la blocarea activitatii CNSAS.

Anonim spunea...

De ce n-am incredere in Ticu Dumitrescu?

Dintr-un motiv foarte simplu: in 2003 chiar PSD l-a propus sa fie sef la CNSAS - iar in acel moment CNSAS nu avea nici un transfer masiv de dosare de la SRI - asa cum au astazi, datorita interventiei directe a lui Basescu.

Asta nu spune decat ca omul e controlabil din acea directie.

Mai mult, PSD si-a dat acordul la numirea lui Ticu Dumitrescu, si acum, adica dupa ce 1 milion 3 sute de dosare au fost transferate la CNSAS incepand cu ianuarie 2005, adica dupa ce PSD a pierdut alegerile.
QED

Anonim spunea...

Sa-l consideri pe Dumitrescu, controlabil de catre PSD, suna a diversiune prost facuta. M-as fi asteptat sa spui ceva de trecutul acestuia... Numai ca n-ai gasit mare lucru, asa-i?

Anonim spunea...

Nea Ticu e OK... da' numai la coltu microbistui

Si acolo poa' sa'l ia si pe Base, pe Ilici, pe Termopan, pe SRS(ca sa fie trupa), pe Antena(cum dracu'i zice la imortalu' ala de patron ?) sa'i filmeze si sa-l ia si pe Sarbu ala de la PSD sa aiba temopan pe cine impusca.
Ce dracu, ce comisii, daca vrei sa publici ceva, publici si gata, ce .....

Anonim spunea...

Acum vine randul membrilor cultelor religioase ce au colaborat cu Securitatea

In doua saptamani sa vedeti bucurii!!!
Trebuie sa iasa o data rahatul asta la lumina.
Sa il vad pe BartoloZmeu ce face? Vom avea Mari surprize chiar daca intre membrii Colegiului sunt fost membrii marcanti UTC si PCR.

Anonim spunea...

Polonia

In Polonia 1500 de preoti au colaborat cu securitatea.

Eu zic ca si in orasele mari Occidentale toti preotii colaboreaza cu securitatea; daca nu vor SPOVEDESC prin comune!

Parintele are si functie SPIRITUALA si MILITARA; doar trebuie sa conduca POPORUL in orice imprejurare.

peromaneste spunea...

predictie: La noi se vor gasi in jur de 1000 de fetze bisericesti care au fost informatori secu'

Anonim spunea...

Il cunoaste cineva cu adevarat pe Ticu?

Unchiul meu, care a facut inchisoare la Canal, ne povestea ca Ticu Dumitrescu a fost turnatorul, ca a obtinut ceva medalie importanta de la Ceausesti care insemna multe privilegii, ca nu ar fi fost detinut politic, ci de drept comun.
Aseara mi s-a confirmat la o emisiune televizata. Ba mai mult se spunea ca , in calitate de senator ar fi cerut niste dosare (in mod ilegal) si ca informatiile respective au ajuns prin presa.
Ma intreb:daca asa stau lucrurile cui foloseste numirea lui? Pentru ca se intrezareste o vanatoare de vrajitoare si nu asanarea societatii asa cum este necesar. Si mai e ceva-la varsta lui prea multe onoruri isi tot doreste. De ce nu a fost numit un tanar de vreo 30-35 de ani, care sa poata fi obiectiv si serios? Cu atat mai mult cu cat acolo este istoria noastra.

Anonim spunea...

Ticu este mason. Si nu este singurul din noul CNSAS.

Anonim spunea...

Frica de Ticu Dumitrescu = frica de ADEVAR

Ar fi bine ca zvonerii sa incerce si alte retete, in fara celor clasice ("tatal meu spunea ca...", "unchiul meu ne povestea ca..."), retete care sunt cam prafuite.
Involuntar, prin pozitia fata de Ticu - unul dintre putinii anticomunisti consecventi de dupa `89, care nu s-a lasat cumparat cu functii - se produce si decantarea/filtrarea forumistilor.
Si, evident, misiunea lor pe forum...

Anonim spunea...

Re: Frica de Ticu Dumitrescu = frica de ADEVAR :)))))) Adevar grait-ai!!!

Asa-i, tzepeleaca, Ticu e unul din putzinii anticomunisti consecventzi DUPA '89. Ca pana atunci, era comunist convins. Da' a excelat in a scuipa unde a lins.
Si sustzii ca nu s-a lasat cumparat de fonctzii?
Stii bancu' cu gaina alergata de cocos? Io-te ca pan' la urma, cam greu, ce-i drept, gaina s-a impiedicat... Asa si cu tov. Ticu. A considerat ca-i momentu' prielnic sa se impiedice si el... d-o fonctzie.
P.S. Crezi ca Ceau l-a decorat pa tov. Ticu pentru ca era anti?

Anonim spunea...

Re: Frica de Ticu Dumitrescu = frica de ADEVAR :)))))) Adevar grait-ai!!!

1. Incerci sa ne lamuresti ca impuscatu` se dadea in vant dupa fostii detinuti politici si se inghesuia sa-i decoreze ? Cand si pt. ce l-a decorat pe Ticu (informatii verificabile, nu surse gen PRM, te rog) ?
2. Recunosc psihologia vinovatiei colective de tip "toti am fost comunisti", "toti suntem vinovati", "nimeni nu e curat".
E depasita si fara efect, incearca altceva.
3. Virulenta campaniei anti-Ticu imi intareste convingerea ca unii chiar au motive serioase sa se teama al dracului de el.
Si asta e bine.

Anonim spunea...

Greseala fatala!

Daca domnii "securei" ar fi transformat Romania dintr-o tara comunista
intr-una capitalista dezvoltata, cu industrie si agricultura puternice,
cu locuri de munca berechet, astfel incit sa vina spaniolii la noi la
cules de capsuni, putine persoane ar mai fi comentat pe tema dosarelor.
Din pacate au ales varianta cea mai proasta si ne-au adus in sapa de lemn. Au distrus sistematic industria (electronica, electrotehnica, constructii de masini,aviatie etc.), nu au sprijinit in nici un fel firmele mici si mijociisi, ne-au adus in somaj. S-au dat cu americanii si englezii, care isi urmaresc doar interesele lor(petrolul de la Marea Caspica, acapararea de resurse si piete de desfacere, eliminarea concurentei). Americanii s-au folosit de ei si i-au sustinut cit timp au distrus ce mai ramasese functional. I-au lasat sa puna botul la anumite proprietati dupa care le-au dat in cap(exemplu Nastase , Patriciu, DIP si altii). Englezii care au mare experienta in exploatarea coloniilor stiu ca cel mai mare pericol pentru puterea coloniala este aparitia clasei bogate si mai ales a celei medii, in tarile respective. Ne-au luat de prosti, duce ce li s-a suptiat placinta(pierzind India si alte colonii). Dovada ca asa stau lucrurile este ca China cu nivel de dezvoltare sub al nostru, la nivelul anului 1989, tinde sa devina o superputere, iar noi am ajuns in lumea a treia. In Chima nu pot sa traga sforile pentru ca aia au alta fizionomie si masonii nu au cum sa ajunga la conducere.
In conluzie consider ca legea cu "dosarele" are rolul de a lovi in clasa bogata (formata din securei, fosti directori, fosti...). Sunt adusi la putere tineri insetati de avere, care sunt pusi sa le dea in
cap celor de dinaintea lor, s.a.m.d. asa incit sa fie cit mai mult intirziata aparitia celor doua clase sociale.
Pentru noi salariatii, este mai bine sa se dezvolte capitalul autohton.
Astfel se vor crea si locuri de munca si vom progresa. Eu unul prefer sa lucrez la firma unui securist, daca ma plateste bine, decit sa culeg capsuni in Spania.

Anonim spunea...

Securistii nici pe marginea gropii nu se lasa de sopirle ! Se vede si din unele mesaje de pe aici ! Pentru naivii...

...de pe aici care nu au aflat inca, Ticu Dumitrescu a castigat un proces de calomnie contra ex-generalului securist Plesita care de mult ar fi trebuit sa se afle in spatele gratiilor .

Anonim spunea...

Re: datu' cu stangu' in dreptu', cum spuneam, e un sport indragit la romani.

Visatzi cai verzi pe peretzi. Daca voi (tu, tzepeleaca & co) mai credetzi ca astia l-au numit pe ticu in fruntea CNSAS ca sa deconspire politzia politica, inseamna ca v-au plecat neuronii in vacantza. Au pus lupu' paznic la oi. Doar nu erau tampitzi sa numeasca unu' care vrea sa faca lumina. Totzi cei ajunsi in puncte cheie, sunt mai albi, mai uscatzi, mai curatzi. Doar cand misca unu' in front, i se agita putzintel dosaru', da' numa' copertzile.
Si-apoi, cui ar mai folosi? Pe cine crezi ca mai intereseaza? Marea majoritate traieste de pe azi pe maine.
Ma apuca mirarea si ma intreb: cum dreaq a rezistat Ceau atatia ani cu atatzia disidentzi anti?

Anonim spunea...

starea reala a CNSASului

Observ ca nimeni dintre cei care-si dau cu presupusul pe forum nu a avut de-a face efectiv cu deconspirarea securitatii prin CNSAS. Inca un exemplu, vorba lui Basescu sambata, de tzipat fara sa faci nimic, tipica palavrageala fara rost dambovitzeana.
Eu am luat contact prima oara cu minunata institutie din spatele Pietei Victoriei acum trei ani: lux obraznic, persoane care se calcau pe picioare puzderie, organizare lamentabila a relatiilor cu cei care doreau sa studieze dosarele. Astfel: dupa ce dupa cca un an - un an jumate ti se gaseste vreun dosar din cele pe care le-ai cerut esti invitat la etajul parca trei in "sala de lectura". Cca 25 de masutze cu cate doua scaune fatza in fatza. Pe unul stai tu, "beneficiarul" CNSAS, pe cel din fatza ta un angajat CNSAS, in general un tinerel cu studii superioare angajat probabil prin retzeaua p-c-r, de un dezinteres naucitor la "problema" dosarelor. Individul sta langa tine absolut tot timpul (si la WC trebuie sa mergi cu el caci iesi din sala incuiata), avand misiunea sa te impiedice sa sustragi sau sa introduci file in dosar (sau sa modifici scriind deasupra??!!). Deci ti citesti si notezi, iar individul platit de stat casca si se uita la tine ore intregi. In general degeaba il intrebi ceva "tehnic" despre dosare (gen ce insemna directia x sau serviciul y in anul...), habar nu are. Daca insisti cheama un superior dintr-o camera alaturata care te lamureste intr-adevar. Dupa citire urmeaza actiunea copierii dosarului, caci nimeni nu are timp de pierdut zile intregi la sediul CNSAS ci prefera sa studieze copii acasa. Totul pare OK, dar pretzul e naucitor: 4.400 lei pe pagina (azi e la fel), ceea ce face ca dosarele - de la 200 pagini in sus, sa coste o avere copierea lor. Circul abia urmeaza: copiile sunt "anonimizate", adica sunt acoperite cu vopsea neagra numele reale, ca cica sa nu folosesti copiile in tribunal (dar nici o justitie din lume nu accepta copii ca probe, tot originalul e de baza). Asa ca trebuie intai sa-ti notezi toate numele de pe fiecare pagina intr-un carnet in sala de lectura si apoi sa "reconstitui" documentul pe copiile innegrite.Parca totul e facut sa descurajeze pe cel ce vrea sa studieze serios. Nenumarati "beneficiari" am reclamat acest sistem imbecil dar nu s-a luat nici o masura. Indivizi ca Dinescu sau Pleshu care treceau din an in pashti pe acolo nu au ridicat un deget sa sprijine cu adevarat deconspirarea prin facilitarea studierii dosarelor, nu au facut decat sa incaseze salarii grase si sa se plimbe cu masinile institutiei, totul pe banii fraierilor.
Ce s-a intamplat in ultimul an e revoltator: Basescu a fortzat predarea unui milion trei sute de mii de dosare. Era de asteptat ca angajatii CNSAS sa se repeada sa le studieze. Aiurea, au protestat impotriva riscului de silicoza de la praful din dosare atunci cand i-au pus sa le arhiveze. Nu trebuia decat sa se uite la coperta si prima pagina, acolo era si tipul dosarului (DUI,DI, DO, DP etc), numele persoanei si "porecla" securista cu care se lucra sau numele "obiectivului" (institutie, intreprindere etc) sau al "problemei" (culte, presa, universitari etc). Pana azi le arhivau pe toate caci sunt peste 50 de arzatori de gaz la CNSAS si faceau lejer 2-3 sute de astfel de arhivari pe zi cu un computer. Asa ca la ora asta inca asteapta de la SRI, SIE etc "opisurile" tuturor dosarelor ca apoi sa le caute iar prin mormanele puse gramada pe rafturi. E sabotaj pe fatza, de la corifeii galagiosi din conducerea CNSAS pana la ultimul asa-zis "istoric" angajat. Si mai e un motiv puternic de sabotare: se stiu dosarele care dau "cheia" marilor averi si coterii politice de azi. Ele sunt DUNAREA, TERRA, CRESCENT, CARPATI. Aici sunt numele tuturor celor care au privatizat avutia statului in propriul folos. Documernte de acelasi tip sunt si la ministerul fost al comertului dar nici un ministru nu a vrut sa le deschida pana acum. De ce? E simplu, caci asa vom intelege cum si-au facut averile nu numai Voiculescu si Catarama, dar si Badea - Carpatzi ("constructorul" preferat al tzapului si conventiei), Tariceanu via Danielescu SAFI, Olteanu-Vass via "serviciile" de avocatura pe care le-a "prestat" , ca sa nu mai vorbim de Patriciu si Tender.
Asa ca Ticu se va plia si el pe "cerintele" mafiei transpartinice pedeseristo-liberale si va face ciocu' mic ca si Dinescu, caci, vorba ceea, nu putem da in "ai nostri".
Speranta este in tinerii istorici de sub 30 de ani, dar pe ei nimeni nu ii angajeaza la CNSAS daca nu au "recomandare". Deci daca se vrea intr-adevar curatenie in societate, primul "curatzat" trebuie sa fie CNSASul.

Anonim spunea...

Re: starea reala a CNSASului

Domnule "lucid",
Ceea ce ati relatat este adevarat, faptic vorbind, dar aprecierile va apartin. Am avut si eu contact cu CNSAS, iar rezultatele nu au fost cele mai multumitoare. Totusi, in urma cererii depuse de mine, tatal meu s-a vazut dosarul, ceea ce este, orice ati spune, un pas important.
Nu am vazut "luxul obraznic", nici "organizarea lamentabila" de care vorbiti. Cladirea institutiei este chiar saracacioasa si inghesuita, inadecvata scopului, iar organizarea este mult superioara altor institutii administrative: esti legitimat la intrare, unde spui ce vrei, iar peste 5 min. cineva vine sa te ajute. Nu stiu daca ati primit un tratament asemanator la Administratia Financiara, Tribunal sau Minister.
Cat despre termenele, intr-adevar imense, in care se organizeaza studierea dosarelor, acestea nu depind de CNSAS, ci de institutiile care detin dosarele si care nu respecta obligatia legala de a le preda. CNSAS-ul are de abia acum, datorita Guvernului Tariceanu pe care atata il blamati, competenta de a se adresa justitiei pentru a le obliga!
Cat despre celelalte critici, total rautacioase, ma abtin sa le mai comentez.

Anonim spunea...

Re: starea reala a CNSASului

Am si eu o intrebare: daca dumneata vezi doar greseli in "sistem"si te minunezi de un "lux obraznic",cu toate ca nu ai amintit de faptul ca timp de ani de zile,CNSAS nu primise nici un imobil unde sa functioneze(curioasa scapare din partea unui observator atent)cu toate ca nu ai amintit nici de slaba conlucrare dintre institutiile statului(SRI)si CNSAS, care ani de-a randul nu a primit decat 10% dintre actele cerute(!), intreb ce ai face dumneata , in cazul in care ai conduce o astfel de institutie?!Ca doar nu-ti inchipui ca totul depinde doar de un om...
....Cu toate ca dupa ce am citit "tapul"(Profesorul Universitar Constantinescu,-AD-Presedintele Romaniei)deduc un limbaj de taverna,arogant-populist,totusi este de apreciat dorinta dumitale de a-ti citi dosarul ....Multi nici macar acest "curaj" nu-l au.

Adrian

Google
 

Postări populare